جستجو - دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
صفحه آماده است.
جستجو در
راهنما ...
• فاصله بین کلمات مورد جستجو به مفهوم ترکیب And کلمات است.
• با انتخاب دامنه جستجو در متن شامل پاورقی، سوتیتر و متن نتیجه محدودتر بدست می‌آید.
• امکان جستجوی کلمات زبان عربی(با یا بدون حفظ اعراب) مانند جَنَّة و جنه وجود دارد.
• امکان جستجو با یا بدون حفظ حالت کاراکترهای ویژه مانند مؤسِّسه و موسسه وجود دارد.
• سایر عملگرهای قابل استفاده در راهنما تشریح شده است.
جستجوی تمام متن امکان جستجو در منابع متنی را تا سطح صفحات، پاراگرافهاو پاورقی فراهم می سازد.